องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน (สกอ. 1.1)


  • ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา