ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เกณฑ์การประเมิน   กำหนดไว้เป็น ผ่านและ ไม่ผ่านหากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์)

 

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ  นางปัญชรี  อุคพัชญ์สกุล       ผู้กำกับติดตาม  นางนงนุช  นามวงษ์

 

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงาน

1

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

   ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มคอ.2) (1.1.1-1) และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

(ฉบับปรับปรุง พ.. 2557) (1.1-1-2) ไม่มีอาจารย์ท่านใดปรับเปลี่ยน หรือลาศึกษาต่อ

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาฯ มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท และปริญญาตรี

1. สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน

2. สาขาการศึกษามหาบัณฑิต จำนวน 1 คน   

3. สาขาการพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 คน

4. พยาบาลศาสตร์บัณฑิต จำนวน 2 คน  (1.1.2-3)

และมี วุฒิบัตร ผ่านการอบรมการพยาบาลกู้ชีพ การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก หลักสูตรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ตรวจรับรององค์กรการศึกษาและฝึกอบรม รุ่นที่ 3 (1.1.2-4)

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2556  สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เริ่มใช้ปีการศึกษา 2556 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้เปิดหลักสูตรได้ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0203.051/4119 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (1.1.11-5) ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/4102 (1.1.11-6) ดังนั้นรอบการประเมินหลักสูตรครั้งต่อไปปี 2559

12

การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

   ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาฯ มีการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานใน ข้อ 1-5 ดังนี้

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมภาควิชาเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร โดยมีส่วนร่วมในการประชุมภาควิชา จำนวน 8 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100    (1.1.12-7)                                                                                2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.. 2556 (1.1.12-8)                              

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายเอียดของวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ประมวลรายวิชา) ก่อนเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา (1.1.12-9)

 4. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  (1.1.12-10)

5. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์  ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา (1.1.12-11)    

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

ผ่าน

ครบทุกข้อ 3 ข้อ

ผ่าน

บรรลุ


แนวทางการพัฒนา

          เตรียมการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป และเตรียมอาจารย์ประจำหลักสูตร

รายการหลักฐานองค์ประกอบที่ 1.1

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

1.1

1.1.1-1

มคอ. 2

1.1

1.1.1-2

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

1.1

1.1.2-3

ตารางแสดงคุณวุฒิอาจารย์

1.1

1.1.2-4

วุฒิบัตรผ่านการอบรมด้านวิชาชีพ

1.1

1.1.11-5

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0203.051/ว4119 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

1.1

1.1.11-6

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/4102

1.1

1.1.12-7

รายงานการประชุมภาควิชา ปีการศึกษา 2558

1.1

1.1.12-8

แบบรายงานข้อมูลระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

1.1

1.1.12-9

แบบรายงานข้อมูลระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

1.1

1.1.12-10

มคอ. 7

1.1

1.1.12-11

แบบรายงานประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558