องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบ
  • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือ ประกอบ อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี