ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จ

การศึกษาจะต้องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพอย่างน้อย ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

 

เกณฑ์การประเมิน

          ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้สำเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ

ผลการดำเนินงาน

          ผู้รับผิดชอบ   นางทัศนันท์  ทุมมานนท์    ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช  นามวงษ์

          ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งหมด 31 คนมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 ผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเท่ากับ 4.18 คะแนน

(2.1-1, 3.1-2, 2.1-3)           

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4

4.18 คะแนน

4.18 คะแนน

บรรลุ

 

 แนวทางการพัฒนา

          ควรเพิ่มการติดตามนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาที่จบได้ตอบจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม และปรับปรุงแบบสอบถามตามการปรับปรุงหลักสูตร ควรตรวจสอบคุณภาพของการตอบแบบสอบถามเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร

 

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ 2.1

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

2.1

2.1-1

รายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

2.1

2.1-2

หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ที่ สธ 0203.081/ว.1317

2.1

2.1-3

แบบสอบถามคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา