ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือ

ประกอบ อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคำนวณร้อยละของผู้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้คำนวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน

          โดยแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

สูตรการคำนวณ

1. คำนวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี ตามสูตร


ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ   นางทัศนันท์  ทุมมานนท์    ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช  นามวงษ์

ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558) ซึ่งไม่นับรวมผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท ผู้ที่เกณฑ์ทหาร มีจำนวน 31 คน โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (31/31x 100)  เนื่องจากเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินยังเป็นที่ต้องการในโรงพยาบาลมาก จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ คำนวณค่าคะแนนได้เท่ากับ 5 คะแนน (100x5/100) (2.2-1, 2.2-2)


ผลการประเมิน

 

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5

5 คะแนน

5 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          จัดแนะแนวทั้งด้านการศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา

 

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ 2.2

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

2.2

2.1-1

ตารางสรุปผลสำรวจการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

2.2

2.1-2

แบบสำรวจการได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ