องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

  • ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา
  • ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  • ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา