ตัวบ่งชี้ที่ 3.1         การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แต่ละหลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

- การรับนักศึกษา

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา      

ผู้รับผิดชอบ    นางอัญชณา  ศรีชาญชัย       ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช   นามวงษ์

ข้อมูลนักศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้า

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (ร้อยละ)

2556

2557

2558

2555 (รับเข้า 36 คน)

36 (100.00)

-

-

2556 (รับเข้า 32 คน)

32 (100.00)

31 (96.88)

-

2557 (รับเข้า 43 คน)

-

43 (100.00)

40(93.02)

2558 (รับเข้า 23 คน)

-

-

23 (95.83)

นักศึกษาตามจำนวนที่รับเข้า

68

75

66

จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่

68

74

63

ผลการดำเนินงาน

100

98.67

95.45

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา การลาออกของนักศึกษาเนื่องจากไปศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

 

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การรับนักศึกษา

(สกอ.3.1)

การรับนักศึกษา

1. ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา (3.1.1-1)

2. ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยประชุมภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจำนวนรับ เกณฑ์การรับและคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับและเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก (3.1.1-2)

3. เสนอรายชื่อให้กลุ่มงานวิชาการของวิทยา เพื่อแต่งตั้งคระกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

(3.1.1-3, 3.1.1-4)                                                                                                   4. ดำเนินการรับนักศึกษาตามระเบียบ สบช. (3.1.1-5, 3.1.1-6)

5. รับรายงานตัวนักศึกษา (3.1.1-7, 3.1.1-8)

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

1. ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (3.1.2-9)

2. ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (3.1.2-10, 3.1.2-11)

3. จัดเตรียมความพร้อมด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ (3.1.2-12)

4. จัดการศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (3.1.2-13)

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ AAR พร้อมเสนอแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการแล้วประชุมภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพื่อพิจารณา ผลการประเมินระบุว่าการรับรายงานตัวนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า มีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนแต่ไม่มีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและด้านการคำนวณ ซึ่งพบว่า นักศึกษามีผลสอบวัดภาษาอังกฤษต่ำ และสอบไม่ผ่านการสอบรวบยอดในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณจำนวนมาก มติที่ประชุมเห็นควรให้ปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินโดยเพิ่มขั้นตอนในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีทั้งขั้นตอนการเตรียมความพร้อมด้านวิธีการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมวิชาการด้านทักษะภาษาอังกฤษและการคำนวณพื้นฐานที่ใช้ในงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (3.1.2-14)

2. ประชุมภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการ (3.1.2-15)

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3 คะแนน

-มีระบบ มีกลไก

-มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

-มีการประเมินกระบวนการ

-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

3 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ผู้รับผิดชอบดำเนินการนำผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานเพื่อพัฒนางานของนักศึกษาในปีการศึกษา 2559

 

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ 3.1

1.       การรับนักศึกษา

 

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

3.1

3.1.1-1

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3.1

3.1.1-2

รายงานการประชุม (แนวทางการรับนักศึกษา)

3.1

3.1.1-3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

3.1

3.1.1-4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

3.1

3.1.1-5

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

3.1

3.1.1-6

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

3.1

3.1.1-7

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

3.1

3.1.1-8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

3.1

3.1.2-9

ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.1

3.1.2-10

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

3.1

3.1.2-11

กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

3.1

3.1.2-12

กำหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

3.1

3.1.2-13

แฟ้มรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

3.1

3.1.2-14

-รายงานผลการประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ After action review (AAR)

-รายงานการประชุม (แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา)

3.1

3.1.2-15

รายงานการประชุม (ผลการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา)