ตัวบ่งชี้ที่ 3.3          ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้      ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการประกันคุณภาพควรทำให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นต่อไปนี้

- การคงอยู่

- การสำเร็จการศึกษา

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

 

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ    นางอัญชณา  ศรีชาญชัย       ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช   นามวงษ์

การคงอยู่

           ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 98.41, 96.38  และ97.87 ตามลำดับ จึงมีแนวโน้มอัตราคงอยู่ของนักศึกษาน้อยลง (3.3-1, 3.3-2, 3.3-3, 3.3-4) มีรายละเอียดดังนี้ 

เนื่องจากปัจจัยด้านนักศึกษา สอบติดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

 

ปีการศึกษา

จำนวน (คน)

 

 

ชั้นปี 1

ชั้นปี 2

รวม

 

รับเข้า

32

31

63

2556

ลาออก

1

0

1

 

การคงอยู่

31

31

62 (98.41)

 

รับเข้า

43

31

74

2557

ลาออก

3

0

3

 

การคงอยู่

40

31

71 (95.94)

 

รับเข้า

24

40

64

2558

ลาออก

1

0

1

 

การคงอยู่

23

40

63 (98.43)

การสำเร็จการศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง 2558  มีอัตราการสำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 97.36 96.87 และ 93.02 ตามลำดับ มีแนวโน้มอัตราการสำเร็จการศึกษาน้อยลง (3.3-5, 3.3-6, 3.3-7)  มีสาเหตุจากปัจจัยด้านนักศึกษา ลาพักการเรียนเนื่องจากตั้งครรภ์ และสอบติดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาตกค้าง 1 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  มีรายละเอียดดังนี้

 

ปีที่รับเข้า

2555

2556

2557

ปีที่สำเร็จการศึกษา

2556

2557

2558

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

 37

31

40 

จำนวนรับเข้า

 32

 43

 23

ร้อยละ

 97.36

96.87 

93.02 

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

จากการสำรวจพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 ทุกชั้นปีมีคะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตรสูงกว่า 3.51 คะแนน ทุกปีการศึกษา อีกทั้งคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี (3.3-8, 3.3-9, 3.3-10)

 

ข้อมูล

ปีการศึกษา

2556

2557

2558

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการ

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

4.10

4.20

4.28

 

            ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีระบบการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศ 3 ช่องทาง ดังนี้

   2.1 ทางระบบ  IT โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่าน Face book

   2.2 กล่องร้องเรียนที่ติดไว้บนอาคารภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

   2.3 อาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน โดยการเข้าพบอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ทีปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

            ในปีการศึกษา 2558 มีการร้องเรียนจากนักศึกษา 2 เรื่อง คือ 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้องเรียนผ่านอาจารย์ประจำชั้นว่ารุ่นพี่ปี 2 รับน้องเกินกำหนดของทางวิทยาลัย มีการสั่งทำโทษน้อง อาจารย์ประจำชั้นจึงแจ้งแก่อาจารย์งานกิจการภาควิชาอาจารย์งานกิจการภาควิชาได้ดำเนินการสอบถามนักศึกษาปี 2 ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วรายงานให้หัวหน้าภาควิชาทราบเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนปี 2 ชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา (3.3-11)

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3 คะแนน

--มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้

-มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง

3 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบนำผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ ในปีการศึกษา 2559

 

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

3.3

3.3-1

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษารหัส 550448

3.3

3.3-2

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษารหัส 560448

3.3

3.3-3

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษารหัส 570448

3.3

3.3-4

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษารหัส 580448

3.3

3.3-5

ตารางแสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

3.3

3.3-6

ตารางแสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

3.3

3.3-7

ตารางแสดงข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

3.3

3.3-8

รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

3.3

3.3-9

รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

3.3

3.3-10

รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

3.3

3.3-11

แบบบันทึกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558