องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

  • ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
  • ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  • ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์