ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้      กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร

- ระบบการบริหารอาจารย์

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

 

ผลการดำเนินงาน

          ผู้รับผิดชอบ    นางนงนุช  นามวงษ์  ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช   นามวงษ์

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (สกอ.4.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์หลักสูตร (4.1.1-1)

2.  ภาควิชาฯ มีการนำระบบและกลไกไปสู่การดำเนินงานโดย มีการประชุมภาควิชาฯ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังอาจารย์ และกำหนดแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรว่า ควรวิเคราะห์อัตรากำลังตามโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของภาค และการกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรควรเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี และเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ สพฉ. (4.1.1-2)

2. จัดทำแผนอัตรากำลังปีการศึกษา 2558 (4.1.1-3) โดยแผนอัตรากำลังระบุว่าภาควิชาฯ ควรมีอัตรากำลังอาจารย์ประจำภาควิชาฯ จำนวน 8 คนแต่ขณะนั้นพบว่ามีอาจารย์สามารถปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯได้เพียง 7 คน จึงขาดอัตรากำลังไป 1 คน ซึ่งแผนอัตรากำลังที่ขาด สามารถใช้อาจารย์ใหม่ได้ ภาควิชาฯจึงเสนอขออาจารย์เพิ่ม 1 คน

3. ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่ระบุในเล่มหลักสูตรนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ภาควิชาฯกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ดีและสามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ตลอดปีการศึกษา  จึงเห็นควรให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่ระบุในเล่มหลักสูตรดำเนินการต่อไปในปี 2558 (4.1.1-4)

การบริหารอาจารย์

1. ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ (4.1.2-5)

2. ภาควิชาฯ มีการนำระบบและกลไกไปสู่การดำเนินการโดยประชุมภาควิชาฯ  โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารอาจารย์ การสร้างขวัญกำลังใจและบทบาทหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบด้านอื่นของหลักสูตร (4.1.2-6)

2. ภาควิชาฯ ดำเนินการมอบหมายความรับผิดชอบโดยการออกคำสั่งการจัดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามแนวทางการบริหารอาจารย์ (4.1.2-7)

3. ประชุมภาควิชาฯ เพื่อกำกับติดตามงาน (4.1.2-8)

4. ภาควิชาสร้างขวัญและกำลังใจตามแนวทางที่ภาควิชากำหนด โดยการพิจารณาและดำเนินการสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาที่สนใจพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนได้มีโอกาสไปอบรมต่างประเทศ และอื่นๆ เพื่อพัฒนาตนเองตามความสนใจภายใต้แผนการอบรมระยะสั้นที่ภาควิชากำหนด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานตามความสนใจ  นอกจากนี้ในส่วนของวิทยาลัยฯยังมีการสร้างขวัญและกำลังใจกับบุคลากรโดยการจัดหาบ้านพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นให้อาจารย์และบุคลากรอื่นในวิทยาลัยฯ (4.1.2-9)

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่วิทยาลัยกำหนด (4.1.2-10)

 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

1. ประชุมภาควิชาฯ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1.3-11)

2. ประชุมภาควิชาฯ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร แผนศึกษาต่อและแนวทางการอบรมระยะสั้น/ประชุมวิชาการหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ (4.1.3-12)

3. เสนอแผนศึกษาต่อให้งานพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความเสนอแผนการศึกษาต่อ (4.1.3-13)

4. เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนศึกษาต่อ ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (4.1.3-14)

5. กำกับติดตามแผนศึกษาต่อ โดยการประชุมภาควิชาเพื่อติดตามการดำเนินงาน ดังรายงานการประชุม (4.1.3-15)

6. อาจารย์และบุคคลากรรับการอบรมระยะสั้น/ประชุมวิชาการ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามรายงานข้อมูลสรุปการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพของอาจารย์และบุคคลากรในภาควิชา (4.1.3-16)

7. อาจารย์และบุคลากรบันทึกการได้รับการพัฒนาทางวิชาการวิชาชีพลงในแบบบันทึก และส่งให้งานวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาเก็บรวบรวม (4.1.3-17)

8. งานวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาจัดทำรายงานข้อมูลสรุปการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพของอาจารย์ในภาควิชา (4.1.3-18)

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

1.   อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ After

action review (AAR) พร้อมเสนอแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ แล้วประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณา ผลการประเมินระบุว่า การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารอาจารย์มีการจัดโครงสร้างและมอบหมายหน้าที่อาจารย์ กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของวิทยาลัยฯ และมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาต่อ และการอบรมระยะสั้นครอบคลุมทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และวิชาชีพตามแผนที่วางไว้ แต่ขั้นตอนการกำกับติดตามด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เดิมกำกับติดตามเฉพาะการได้รับการความรู้จากการอบรม/ประชุม แต่ไม่มีข้อมูลการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน มติที่ประชุมเห็นควรให้ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านการอบรมระยะสั้นตามผลประเมิน ในขั้นตอนการกำกับติดตาม โดยเพิ่มขั้นตอนการกำกับติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน    (4.1-19)

2.ประชุมภาควิชาฯ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการ (4.1-20)

 

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3 คะแนน

-มีระบบ มีกลไก

-มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

-มีการประเมินกระบวนการ

-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

3 คะแนน

บรรลุ

แนวทางการพัฒนา

          ภาควิชาฯ นำผลการประเมินมาดำเนินการพัฒนาด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปี 2559 ต่อไป

 

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ 4.1

 

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

4.1

4.1.1-1

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์หลักสูตร

4.1

4.1.1-2

รายงานประชุมภาควิชาฯ

4.1

4.1.1-3

แผนอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2558

4.1

4.1.1-4

รายงานประชุมภาควิชาฯ

4.1

4.1.2-5

ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์

4.1

4.1.2-6

รายงานการประชุมภาควิชาฯ

4.1

4.1.2-7

คำสั่งการจัดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามแนวทางการบริหารอาจารย์

4.1

4.1.2-8

รายงานการประชุมภาควิชาฯ

4.1

4.1.2-9

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขวัญและกำลังใจ

4.1

4.1.2-10

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

4.1

4.1.3-11

รายงานการประชุมภาควิชาฯ

4.1

4.1.3-12

รายงานการประชุมภาควิชาฯ

4.1

4.1.3-13

บันทึกข้อความเสนอแผนการศึกษาต่อ

4.1

4.1.3-14

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

4.1

4.1.3-15

รายงานการประชุมภาควิชาฯ

4.1

4.1.3-16

บันทึกการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ

4.1

4.1.3-17

บันทึกการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ

4.1

4.1.3-18

รายงานข้อมูลสรุปการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพของอาจารย์ในภาควิชา

4.1

4.1.3-19

-   รายงานผลการประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ After action review (AAR)

-รายงานการประชุม (แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา

4.1

4.1.3-20

รายงานการประชุมภาควิชาฯ

Comments