ตัวบ่งชี้ที่ 4.2        คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทาให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยทำให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย

-ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

-ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ    นางปัญชรี  อุคพัชญ์สกุล       ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช   นามวงษ์

1.      ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท                                                        

 

เกณฑ์การประเมิน

สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ตัวบ่งชี้ : ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท เป็นคะแนนระหว่าง

 0 – 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

           ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 7 คน ทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีคุณวุฒิสูงสุดระดับปริญญาโท คิดเป็นค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

           เท่ากับร้อยละ  (5x100/7) = 71.42  แปลงเป็นคะแนนได้เท่ากับ 5 คะแนน (4.2-1)

 

แนวทางการพัฒนา

           ภาควิชาฯ ดำเนินการให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี พัฒนาตนเองโดยการเรียนต่อเพื่อให้มีคุณวุฒิปริญญาโทที่สอดคล้องกับหลักสูตร

2.      ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร                

สูตรการคำนวณ

1.       คำนวณค่าร้อยละของผลร่วมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามสูตร   ในปี 2558  อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีผลงานทางวิชาการ

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3 คะแนน

2.5

2.5 คะแนน

ไม่บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

           ภาควิชาฯ ดำเนินการเร่งรัดและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการในปีการศึกษา 2558

 

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ 4.2

 

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

4.2

4.2-1

ตารางแสดงคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร