ตัวบ่งชี้ที่ 4.3       ผลที่เกิดกับอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการประกันคุณภาพ ต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังอาจารย์ที่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน ในประเด็นต่อไปนี้

- การคงอยู่ของอาจารย์

- ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ    นางปัญชรี  อุคพัชญ์สกุล       ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช   นามวงษ์

1. การคงอยู่ของอาจารย์ในปีการศึกษา 2556 – 2558 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ปี 2556 และปี 2557 อัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100  แต่ปี 2558 มีอาจารย์เกษียณ 1 คน ทางภาควิชาฯ ไม่ได้รับเพิ่มจึงมีอัตราการคงอยู่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง (4.3-1, 4.3-2, 4.3-3)

 

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ 4.3

 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรมีแนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้นทุกเรื่อง (4.3-2)

 

ข้อมูล

ปีการศึกษา

2556

2557

2558

อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ)

100

100

87.5

คะแนนความพึงพอใจ

4.15

4.59

4.61

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4 คะแนน

-มีรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายสนเรื่องตัวบ่งชี้

-มีแนวโน้มผลการดำเนินการที่ดีขึ้นในทุกเรื่องกระบวนการ

4 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ภาควิชาฯ นำผลการประเมินและคำแนะนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้อาจารย์มีอัตราการคงอยู่และความพึงพอใจที่ดี ในปี 2559

 

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ 4.3

 

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

4.3

4.3-1

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี การศึกษา 2556

4.3

4.3-2

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี การศึกษา 2557

4.3

4.3-3

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี การศึกษา 2558

4.3

4.3-4

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2556

4.3

4.3-5

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

4.3

4.3-6

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2558