องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

  • ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     สาระของรายวิชาในหลักสูตร
  • ตัวบ่งชี้ที่ 5.2     การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
  • ตัวบ่งชี้ที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน
  • ตัวบ่งชี้ที่ 5.4     ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ