ตัวบ่งชี้ที่ 5.1     สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

 

ผลการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ    นางจตุพร  อาญาเมือง       ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช   นามวงษ์

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สาระของรายวิชาในหลักสูตร(สกอ.5.1)

 

 

 

 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

1. ภาควิชาฯ มีระบบและกลไก

 

ผลการประเมิน

 

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3 คะแนน

-มีระบบ มีกลไก

-มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

-มีการประเมินกระบวนการ

-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

3 คะแนน

บรรลุ