ตัวบ่งชี้ที่ 5.4       ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

 

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ    นางปัญชรี  อุคพัชญ์สกุล  ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช   นามวงษ์

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  เปิดใช้หลักสูตรเป็นปีที่ 3 มีตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานจำนวน 13 ข้อ หลักสูตรได้ดำเนินการตามตัวบ่งชี้จำนวน 13 ข้อ                คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

ข้อ

เกณฑ์

ผลการดำเนินงาน

เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

1

อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

ภาควิชาฯ มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2558 จำนวน 8 ครั้ง โดยมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 5 วันที่ 20 มกราคม  2559 มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มีนาคม 2559 มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 7 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มีอาจารย์เข้าร่วม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-4)

 

2

มีรายละเอียดของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.. 2556

ภาควิชาฯ มีรายละเอียดของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.. 2556 ทั้งนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2556 สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้ผ่านการเห็นชอบจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกระทรวงศึกษารับทราบ (5.4-2, 5.4-3)

 

3

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ประมวลรายวิชา) ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา

ปีการศึกษา 2558ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดสอน โดยมีการจัดทำ มคอ.3 จำนวน 31 รายวิชา มคอ.4 จำนวน 3 รายวิชา (5.4-4)

 

4

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) หลังสิ้นสุด 1 ปีการศึกษา

 

ภาควิชาฯ มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (คอศ.6.) ปีการศึกษา 2558 (5.4-5)

 

5

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

  ภาควิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 18 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 52.94  ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 (5.4-6)

 

 

6

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงาน

   ภาควิชา ฯ มีการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงาน (5.4-7)

 

7

อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชา ฯ ไม่มีอาจารย์ใหม่ (5.4-8)

 

 

8

อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

   ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (5.4-9)

 

9

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี

ภาควิชา ฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน      จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/วิชาชีพด้านการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100

 

10

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ภาควิชา ฯ ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อ คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยร้อยละ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5.0 (5.4-10)

-

11

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ภาควิชา ฯ ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่เฉลี่ยร้อยละ 4.21 จากคะแนนเต็ม 5.0 (5.4-11)

 

12

ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 31 คน ทุกคนมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100

(5.4-12)

 

13

ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ก.. กำหนด

ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการสำรวจ พบว่าผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ก.. กำหนด ครบทุกคน (5.4-13)

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

13

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5

5

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5

100

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน

13

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน

100

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5

100

5 คะแนน

บรรลุ

แนวทางการพัฒนา

ภาควิชาฯ นำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2559


รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ 5.4

 

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

5.4

5.4-1

รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 8 ครั้ง

5.4

5.4-2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

5.4

5.4-3

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

5.4

5.4-4

แบบรายงานข้อมูลระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

5.4

5.4-5

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

5.4

5.4-6

แบบรายงานประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

5.4

5.4-7

แบบรายงานประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

5.4

5.4-8

ตารางแสดงคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร

5.4

5.4-9

สรุปแสดงการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพของอาจารย์ประจำ

5.4

5.4-10

โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร

5.4

5.4-11

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปี/ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ..2556 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่น 6 ปีการศึกษา 2558

5.4

5.4-12

รายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 5 ปีการศึกษา 2557

5.4

5.4-13

ตารางสรุปผลการได้งานทำและเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557