ตัวบ่งชี้ที่ 6.1       สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ    นางปิยรัตน์  จิตรภักดี  ผู้กำกับติดตาม นางนงนุช   นามวงษ์

ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ. 6.1)  

 

 

 

  ระบบการดำเนินงานของภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                                       

1.ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (6.1-1) ได้ดำเนินการตามระบบ

และกลไก โดยการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง (6.1-2)

เพื่อพิจารณา                                                                                  

 - ระบบการดำเนินงานของภาควิชาเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                        

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามแผนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          

- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

     โดยมีการกำหนดระบบการดำเนินงาน การกำกับติดตามในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด เพื่อให้มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษาโดยมีฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน

-จากการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาพรวมเท่ากับ 4.13 และ 4.13 ตามลำดับ (6.1-3, 6.1-4, 6.1-5, 6.1-6)  ซึ่งจากรายงานการประชุมภาควิชาฯ (6.1-7) เห็นว่าสามารถนำผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีในการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปีการศึกษามาใช้ได้

  2. อาจารย์/บุคลากรผู้รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

 

จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

   ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีการประชุม (AAR) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานในด้านสิ่งสนับสนุนเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด (6.1-8) โดยอาจารย์รายงานสภาพปัจจุบันของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากแบบสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 และแบบสำรวจความพร้อมใช้หนังสือ ตำราวารสาร และผลงานวิจัยด้านวิชาชีพสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2558 (6.1-9, 6.1-10) และแนวทางเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา ซึ่งทางภาควิชาได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งภาพรวมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งภาพรวมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ มีดังต่อไปนี้                                 

     1.ห้องเรียน

-ห้องเรียนมี 2 ห้อง คือห้อง 9502 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และห้อง 9503 สำหรับนักศึกษา

-ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องและมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนคือประมาณ 40 คน/ห้อง ทำให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบตามการออกแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ดี                              

-ห้องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน           

2. ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ           

2.1 ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน   ภาควิชาฯ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มงานวิชาการ ให้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ในรูปแบบห้องปฏิบัติการส่วนกลางของวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ทุกภาค/ฝ่าย ที่มีการจัดการเรียนการการสอนเกี่ยวกับการพยาบาลพื้นฐานทั้งหมด มีการย้ายห้องห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานจากตึกอินทนิล (ชั้น5) มายังอาคารใหม่ (ชั้น6) ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชาฯ และเป็นอาคารที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

2.2 ห้องจำลองปฏิบัติการขั้นสูง (Advance Simulation Room) ซึ่งมีพื้นที่รวมอยู่กับห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ภายในห้องมีหุ่น SIM Man แต่ยังไม่มีห้อง Simulationที่ชัดเจนโดยทีมงานจากบริษัทขายและบริการหลังการขายหุ่นจำลองมาดำเนินการเตรียมการติดตั้งทั้งระบบ เพื่อเอื้อต่อการใช้งานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศและตู้เก็บอุปกรณ์ เก็บหุ่นจำลอง โมเดลต่างๆ  ทางภาควิชาฯ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และห้องเรียนแทนการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ภาควิชาฯ ดำเนินการเร่งรัดให้จัดทำห้องให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560

 - มีการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ ส่วนหุ่นจำลอง โมเดลต่างๆ ที่ทำจากวัสดุพลาสติกและยางพารามีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเป็นจำนวนมากจึงมีการดำเนินการจัดหามาทดแทนตามระบบที่ภาควิชาฯกำหนดไว้

  2.2 ห้องปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 -มีเครื่องปรับอากาศ มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสมแก่การฝึกปฏิบัติงานและอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน            

  -มีการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ                            

  -จัดสถานที่ไว้รองรับการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพยาบาลพื้นฐานในวิชาเทคนิคหัตถการพื้นฐาน,วิชาเทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์,วิชาการซักประวัติและตรวจร่างกาย,วิชาฝึกทักษะเบื้องต้นและวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน, การประเมินสภาพ, การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน   

  3. ห้องสมุด

- เปิดให้บริการ 66 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  โดยเปิดบริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-20.00 . และวันเสาร์ 12.00-18.00 . เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง                  

 - มีบรรณารักษ์ จัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่       

 - มีจำนวนหนังสือ ตำรา วารสาร และผลงานวิจัยด้านวิชาชีพสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการค้นคว้า ห้องสมุดมีการสอบถามความต้องการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนมายังภาควิชาฯ ทุกปีการศึกษา

 - มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดสำหรับการสืบค้นสำหรับให้การบริการอาจารย์ นักศึกษา

 -มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการ ยืม/คืน หนังสือ ตำราเรียนที่สะดวกรวดเร็ว     

 -มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองให้นักศึกษา           

 -มีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูล ที่ห้องสมุดจำนวน 10 เครื่อง, ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ นำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, Tablet, Smartphone เปิดช่องทางเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้จำนวน 145 เครื่อง    และบุคคลภายนอก โดยจัดให้มีการลงทะเบียนรับ username และ password เพื่อการใช้งาน มีระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ และสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

 - มีบริการให้ยืมหนังสือ ตำราเรียนเกินเวลาปกติช่วงที่ต้องไปฝึกปฏิบัติยังแหล่งฝึกงานภายนอก โดยมีอาจารย์ผู้นิเทศหรืออาจารย์ผู้ประสานงานวิชารับรอง

  4. พื้นที่ สถานที่สำหรับนักศึกษาได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน สนทนา หรือทำงานร่วมกัน

  ภาควิชาฯ จัดสถานที่สำหรับให้นักศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานกลุ่มร่วมกัน อยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังของอาคารเรียน  โดยมีโต๊ะทำงาน สถานที่โล่งบรรยากาศถ่ายเทสะดวก

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

     ภาควิชาฯ ดำเนินการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่านักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมเท่ากับ 4.13 และ 4.13  ตามลำดับ

 

การประเมินกระบวนการและการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการพร้อมเสนอแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการแล้วจัดประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณา ผลการประเมินระบุว่า อาจารย์ที่รับผิดชอบสามารถกำกับ ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี แต่การดำเนินงานพบปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนบางอย่างไม่แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา เนื่องจากระบบและกลไกปัจจุบันไม่ครอบคลุมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ภาควิชาฯต้องดำเนินการ ทำให้การดำเนินการล่าช้า 

2. ประชุมภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการ      (6.1-11)                                                          

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3 คะแนน

-มีระบบ มีกลไก

-มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

-มีการประเมินกระบวนการ

-มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

3 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ภาควิชาฯ นำผลการประเมินและผลการปรับปรุงที่ได้มาดำเนินการพัฒนาการทำงานของภาควิชาฯ เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเพียงพอต่อการใช้ของนักศึกษา

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ 6.1

หมวดที่

เลขที่

หลักฐาน

6.1

6.1-1

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1

6.1-2

รายงานการประชุมภาควิชาฯ

6.1

6.1-3

รายงานสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558

6.1

6.1-4

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2558

6.1

6.1-5

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2558

6.1

6.1-6

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1

6.1-7

รายงานการประชุมภาควิชาฯ

6.1

6.1-8


- รายงานผลการประเมินกระบวนการด้วยวิธีการ After action review (AAR) -รายงานการประชุม (แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา)

6.1

6.1-9

แบบสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ปี 2558

6.1

6.1-10

แบบสำรวจความพร้อมใช้หนังสือ ตำราวารสาร และผลงานวิจัยด้านวิชาชีพสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2558

6.1

6.1-11

ระบบและกลไกการดำเนินต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปรับปรุง)