องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและที่สถาบันพระบรมราชชนกเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

ข้อ 1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

มีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 3 คน ทุกคนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเดียว อยู่ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 (1.1-01, 1.1-02)

1.1-01 คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ที่ 54.1/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2558

1.1-02 หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ที่ สธ.0203.081/1402 วันที่ 10 กันยายน 2558 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ และมีคุณวุฒิสูงสุดในระดับปริญญาโท (1.1-03) ดังนี้

1.   นางสาวรวีวรรณ ช่วยบำรุง

-    เภสัชศาสตรบัณฑิต

-    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

2.   นางกรกฎ สินประจักษ์ผล

-    เภสัชศาสตรบัณฑิต

-    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

3.   นางสาวสินีนาฏ วิทยพิเชฐสกุล

-    เภสัชศาสตรบัณฑิต

-    สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

1.1-03 หลักฐานแสดงคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม เริ่มใช้ปีการศึกษา 2556 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้เปิดหลักสูตรได้ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.0203/8939 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 (1.1-04) ผ่านการเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรมแล้วตามหนังสือสภาเภสัชกรรมที่ สภ.01/01/428 (1.1-05) และผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ.0606/6840 (1.1-06) ดังนั้นรอบการประเมินหลักสูตรครั้งต่อไปจะต้องปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรพร้อมใช้งานในปี 2561

1.1-04 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.0203/8939 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


1.1-05 หนังสือสภาเภสัชกรรมที่ สภ.01/01/428 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (ที่ปรับเปลี่ยนใหม่)

1.1-06 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ ศธ.0606/6840 วันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่องการรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

ผ่าน

ครบทุกข้อ (3 ข้อ)

ผ่าน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          การเตรียมอาจารย์ประจำหลักสูตรสำรอง และเริ่มเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป