ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    คุณภาพบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้           ผลลัพธ์

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งหมด 37 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินจำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 ผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเท่ากับ 3.72 คะแนน (2.1-01, 2.1-02, 2.1-03)

ลำดับ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยนับ

ผลการดำเนินการ

1

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน (ผู้ประเมิน คือ ผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา)

คน

29

2

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

คน

37

3

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน

ร้อยละ

78.38

4

ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

คะแนน

3.72

2.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

2.1-02 หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ที่ สธ.0203.081/ว.1044 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

2.1-03 แบบสอบถามคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3.51

3.72 คะแนน

3.72 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา