ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้           ผลลัพธ์

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557) ซึ่งไม่นับรวมผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร มีจำนวน 37 คน โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (37/37x100) เนื่องจากเจ้าพนักงานเภสัชกรรมยังเป็นที่ต้องการในโรงพยาบาลมากและวิทยาลัยการสาธารณสุขที่สามารถผลิตเจ้าพนักงานเภสัชกรรมยังมีน้อยจึงทำให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มาก คำนวณค่าคะแนนได้เท่ากับ 5 คะแนน (100x5/100) (2.2-01, 2.2-02)

2.2-01 ตารางสรุปผลสำรวจการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

2.2-02 แบบสำรวจการได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5

5 คะแนน

5 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          จัดแนะแนวทั้งด้านการศึกษาและอาชีพแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา