ตัวบ่งชี้ที่3.1    การรับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้           กระบวนการ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

3.1.1 การรับนักศึกษา

มีระบบกลไกการรับนักศึกษา โดยดำเนินการตามฉบับ 1/2558 (3.1.1-01)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจำนวนรับนักศึกษา 45 คน พิจารณาเกณฑ์การรับและคัดเลือกนักศึกษา และพิจารณารายชื่ออาจารย์ (3.1.1-02) เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (3.1.1-03) และคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (3.1.1-04) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา และรับรายงานตัวนักศึกษา ตามคู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (3.1.1-05)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินระบุว่าผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษาจำนวน 31 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ สบช. กำหนดไว้ที่ 45 คน จึงให้เพิ่มขั้นตอนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยปรับระบบและกลไกจากฉบับ 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 (3.1.1-06)

นอกจากนี้กลุ่มงานวิชาการวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ ได้ประเมินกระบวนการระบบการรับนักศึกษารอบสอบตรง ด้วยวิธี AAR เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการฯ พบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติด้านการศึกษาไม่เป็นไปตามกำหนด และมีการใช้สิทธิ์ผิดประเภท จึงมีข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานในรอบสอบกลาง โดยเน้นย้ำคณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานให้ความสำคัญกับการตรวจคุณสมบัติต่างๆ ในกรณีที่พบปัญหาให้แจ้งผู้ประสานงานเพื่อนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและปัญหาอื่นๆ และให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ทวนสอบความถูกต้องของคุณสมบัติต่างๆ อีกครั้งก่อนทำการสัมภาษณ์ และจากการทำ AAR เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คณะกรรมการฯ มีมติร่วมกัน 7 ข้อ (3.1.1-07)

ผลจากการปรับปรุง

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ เพิ่มขั้นตอนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยส่งหนังสือไปยังสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตสุขภาพที่ 6 พร้อมโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร (3.1.1-08) ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษามารายงานตัวจำนวน 39 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจำนวนรับเป้าหมาย (3.1.1-09) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการรับนักศึกษาอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 คะแนน (3.1.1-10)

กลุ่มงานวิชาการวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ ได้ประเมินกระบวนการระบบการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จากการทำ AAR เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีมติข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการรับนักศึกษา 4 ข้อ ซึ่ง 3 ข้อแรกเป็นเรื่องที่นำเสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนก และข้อ 4 ควรมีการประชุมชี้แจงคณะทำงานพร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้กับอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์และคณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน (3.1.1-11) ผลการดำเนินงานดีขึ้น โดยในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีการตรวจเอกสารหลักฐานผิดจำนวน 1 ราย (3.1.1-07) ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2557 ที่พบการตรวจเอกสารหลักฐานผิดจำนวน 2 ราย

3.1.1-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 5

3.1.1-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2557 และเอกสารแนบที่ 1 และ 2

3.1.1-03 คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ที่ 19/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2558

3.1.1-04 คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ที่ 59/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

3.1.1-05 คู่มือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2558

3.1.1-06 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 1-4

3.1.1-07 รายงานการประเมินกระบวนการ “ระบบการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558”

3.1.1-08 หนังสือวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี ที่ สธ 0203.081/ว.1621 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา

3.1.1-09 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

3.1.1-10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา

3.1.1-11 รายงานการประเมินกระบวนการ “ระบบการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557”

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

มีระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยดำเนินการตามฉบับ 1/2558 (3.1.2-01) และ 2/2558 (3.1.2-02)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง (3.1.2-01) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทั้งด้านการใช้ชีวิตและด้านวิชาการ (3.1.2-03) เตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษและการคำนวณพื้นฐานที่ใช้ในงานเทคนิคเภสัชกรรม (3.1.2-04) ทดสอบหลังเตรียมความพร้อม (3.1.2-05)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินระบุว่าพบปัญหาหรือข้อจำกัด คือ มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมน้อยเกินไป และขาดการประเมินความรู้พื้นฐานของนักศึกษา นอกจากนี้ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 แนะนำว่าการจัดเตรียมความพร้อมควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา ที่ประชุมจึงมีมติ 1) ให้นำขั้นตอนจัดการศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมกิจกรรมกลุ่มออกจากระบบกลไก 2) ในปีการศึกษา 2559 ให้ขยายเวลาเตรียมความพร้อมจาก 1 วันเป็น 1 สัปดาห์ 3) เพิ่มขั้นตอนการทำแบบทดสอบจากการทดสอบหลังการเตรียมความพร้อมเพียงอย่างเดียว เป็นการทดสอบทั้งก่อนและหลังเตรียมความพร้อม โดยปรับระบบและกลไกจากฉบับ 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 (3.1.2-02)

 

ผลจากการปรับปรุง

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 2557 เป็นฉบับ 1/2558 ตามผลการประเมินสิ้นปีการศึกษา 2557 โดยเพิ่มขั้นตอนการเตรียมความพร้อมวิชาการด้านทักษะภาษาอังกฤษและการคำนวณพื้นฐานที่ใช้ในงานเทคนิคเภสัชกรรม และสอบหลังเตรียมความพร้อม โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยต้องมากกว่าร้อยละ 50 ทั้ง 2 ทักษะ (3.1.2-01) ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษและการคำนวณพื้นฐานที่ใช้ในงานเทคนิคเภสัชกรรม ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 (3.1.2-04) ทดสอบหลังเตรียมความพร้อม (3.1.2-05) นักศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 55 และด้านการคำนวณพื้นฐานที่ใช้ในงานเทคนิคเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 56 ของคะแนนเต็ม (3.1.2-06) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 คะแนน (3.1.2-07)

3.1.2-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 5

3.1.2-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 5-8

3.1.2-03 กำหนดการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 4-7 สิงหาคม 2558

3.1.2-04 โปรแกรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่

3.1.2-05 แบบบันทึกคะแนนหลังการเตรียมความพร้อม

3.1.2-06 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

3.1.2-07 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา

 

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4

·    มีระบบมีกลไก

·    มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

·    มีการประเมินกระบวนการ

·    มีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน

·    มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

4 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามผลการประเมินกระบวนการให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม