ตัวบ่งชี้ที่3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้           ผลลัพธ์

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

การคงอยู่

ในปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 98.6 98.7 และ 100.0 ตามลำดับ จึงมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น (3.3-01, 3.3-02, 3.3-03, 3.3-04) มีรายละเอียดดังนี้

ปีการศึกษา

จำนวน (คน)

ชั้นปี 1

ชั้นปี 2

รวม

2556

จำนวนเต็ม

38

34

72

ลาออก

0

1

1

การคงอยู่

38

33

71 (98.6)

2557

จำนวนเต็ม

37

38

75

ลาออก

1

0

1

การคงอยู่

36

38

74 (98.7)

2558

จำนวนเต็ม

31

36

67

ลาออก

0

0

0

การคงอยู่

31

36

67 (100.0)

 

 

 

 

 

3.3-01 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษารหัส 550419

3.3-02 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษารหัส 560419

3.3-03 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษารหัส 570419

3.3-04 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนคงอยู่ของนักศึกษารหัส 580419

การสำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 86.8 97.4 และ 97.3 ตามลำดับ ซึ่งอัตราการสำเร็จการศึกษาไม่ครบจำนวนนั้น มีสาเหตุมาจากนักศึกษาลาออกและพักการเรียนเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ส่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปกติล้วนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรทั้งหมด ไม่มีนักศึกษาตกค้าง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกปี จึงมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น (3.3-05, 3.3-06, 3.3-07) มีรายละเอียดดังนี้

 

 

ปีที่รับเข้า

2555

2556

2557

ปีที่สำเร็จการศึกษา

2556

2557

2558

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

33

37

36

จำนวนรับเข้า

38

38

37

ร้อยละ

86.8

97.4

97.3

3.3-05 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

3.3-06 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

3.3-07 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2556 ถึง 2558 นักศึกษาทุกชั้นปีมีคะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตรสูงกว่า 3.51 คะแนน ทุกปีการศึกษา อีกทั้งยังมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี (3.3-08, 3.3-09, 3.3-10, 3.3-11, 3.3-12) จึงมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

ปีการศึกษา

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

รวม

2556

3.99

3.76

-

2557

4.24

3.99

-

2558

4.37

4.36

4.37

มีระบบการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศ  3 ช่องทาง (3.3-13) ดังนี้

1.       ทางระบบ IT โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่าน google form จากการ สแกน QR Code ใน application line

2.       กล่องร้องเรียนที่ติดไว้บนอาคารภาควิชาเภสัชกรรม

3.       อาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน

ในปีการศึกษา 2558 มีการร้องเรียนจากนักศึกษา 3 เรื่อง คือ (1) ห้องน้ำนักศึกษาหญิงที่สามารถใช้งานได้มีไม่เพียงพอ (2) เครื่องปรับอากาศของห้องเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของนักศึกษา และ (3) การให้คะแนนกลุ่มบ้านท้องคุ้งในรายวิชาการพัฒนาด้านเทคนิคเภสัชกรรมในชุมชน ซึ่งทั้ง 3 กรณีได้รับการแก้ไขเรียบร้อยทั้งหมด (3.3-14)

3.3-08 รายงานการประเมินหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

3.3-09 รายงานการประเมินหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

3.3-10 รายงานการประเมินหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

3.3-11 รายงานการประเมินหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

3.3-12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

3.3-13 ภาพแสดงศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา

3.3-14 แบบบันทึกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3

·    มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบ่งชี้

·    มีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง

4 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ดำเนินการตามระบบและกลไก ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีผลที่เกิดกับนักศึกษาไปในทางที่ดีขึ้น