ตัวบ่งชี้ที่4.2    คุณภาพอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้           ผลลัพธ์

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท

อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิสูงสุดระดับปริญญาโท คิดเป็นค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทเท่ากับร้อยละ 100 (3X100/3) แปลงเป็นคะแนนได้เท่ากับ 5 คะแนน (100X5/20) (4.2-01, 4.2-02)

4.2-01 คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร

4.2-02 หลักฐานแสดงคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 1 คน คือ นางสาวรวีวรรณ ช่วยบำรุง ตำแหน่งเภสัชกร ชำนาญการพิเศษ ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนกกำหนดให้เทียบเท่ากับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับร้อยละ 33.33 (1X100/3) แปลงเป็นคะแนนได้เท่ากับ 2.78 คะแนน (33.33X5/60) (4.2-01)

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการจำนวน 4 ผลงาน (4.2-03) ดังนี้

 

ผลงานทางวิชาการ

ค่า

1

อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ, รวีวรรณ ช่วยบำรุง, กรกฎ สินประจักษ์ผล และวนิดา ประเสริฐ. (2558). ผลการจัดชุดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 10(1), 87-95. (4.2-04)

0.6

(TCI กลุ่ม 2)

2

รวีวรรณ ช่วยบำรุง. (2558). การพัฒนาทักษะการคำนวณทางเภสัชกรรมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือวิธี เอส.ที.เอ.ดี. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 26(2), 92-101. (4.2-05)

0.6

(TCI กลุ่ม 2)

3

สินีนาฏ วิทยพิเชฐสกุล, สินีนาฏ โคตรบรรเทา, วัชรศักดิ์ สมบัติ และนัฐภรณ์ ถินทิม. (2558). ผลของชุดกิจกรรมต่อความตั้งใจร่วมกับการรับรู้ด้านการควบคุมตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนเทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี. การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 17 “บทบาทของประชาชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ”. ชลบุรี. (4.2-06)

0.2

4

กรกฎ สินประจักษ์ผล. (2558). ความต้องการคุณลักษณะนักปฏิบัติการคุณภาพสูงสาขาเทคนิคเภสัชกรรมในเขตภาคตะวันออก. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้”. กรุงเทพมหานคร. (4.2-07)

0.2

ผลรวมค่าน้ำหนัก

1.6

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 53.3 (1.6X100/3) คิดเป็น 5 คะแนน (53.3X5/20)

4.2-03 ผลงานวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปี 2558

4.2-04 ผลงานวิชาการ เรื่องผลการจัดชุดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

4.2-05 ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาทักษะการคำนวณทางเภสัชกรรมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือวิธี เอส.ที.เอ.ดี.

4.2-06 ผลงานวิชาการ เรื่องผลของชุดกิจกรรมต่อความตั้งใจร่วมกับการรับรู้ด้านการควบคุมตนเองในการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนเทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

4.2-07 ผลงานวิชาการ เรื่องความต้องการคุณลักษณะนักปฏิบัติการคุณภาพสูงสาขาเทคนิคเภสัชกรรมในเขตภาคตะวันออก

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4

4.26 คะแนน

4.26 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ