ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้           กระบวนการ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

มีระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (5.1.1-01)                ภาควิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (5.1.1-02) อาจารย์ประจำหลักสูตรทำการวิจัย เรื่อง การสำรวจคุณลักษณะนักปฏิบัติการคุณภาพสูงสาขาเทคนิคเภสัชกรรม (5.1.1-03) และศึกษาข้อมูลจากรายงานการวิจัย เรื่อง ทิศทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข สาขาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสำรวจความต้องการผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา และตลาดแรงงาน คณะกรรมการฯ ร่วมกับสภาเภสัชกรรมกำหนดสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ (5.1.1-04) ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอหลักสูตรและสาระของรายวิชาให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและวิพากษ์หลักสูตร (5.1.1-05, 5.1.1-06) สถาบันพระบรมราชชนก เสนอหลักสูตรให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดหลักสูตร (5.1.1-07) เสนอหลักสูตรให้สภาเภสัชกรรมเพื่อเห็นชอบหลักสูตร (5.1.1-08) เสนอหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับรองหลักสูตร (5.1.1-09) จัดทำ มคอ.2 ของวิทยาลัยฯ เสนอคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา (5.1.1-10) ดำเนินการจัดการเรียนการตามแผนแม่บทประจำปีการศึกษา 2558 (5.1.1-11)

 

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR มติที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการทำวิจัยประเมินหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป (5.1.1-12)

ผลจากการปรับปรุง

                อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 โดยให้เพิ่มขั้นตอนต่อไปนี้ ก่อนเปิดหลักสูตร 1) จัดทำ มคอ.2 ของวิทยาลัยฯ 2) เสนอกรรมการวิชาการวิทยาลัยพิจารณา 3) เสนอกรรมการบริหารรับรอง (5.1.1-01) ผลจากการปรับปรุง มี มคอ.2 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยและการรับรองจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (5.1.1-10)

5.1.1-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 29-34

5.1.1-02 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 906/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)

5.1.1-03 รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจคุณลักษณะนักปฏิบัติการคุณภาพสูงสาขาเทคนิคเภสัชกรรม

5.1.1-04 สมรรถนะของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จากมติที่ประชุมสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

5.1.1-05 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 908/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

5.1.1-06 บันทึกความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญในการเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)

5.1.1-07 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0203/8939 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


5.1.1-08 หนังสือสภาเภสัชกรรม ที่ สภ 01/01/428 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (ที่ปรับเปลี่ยนใหม่)

5.1.1-09 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ.0606/6840 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การรับรองหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

5.1.1-10 มคอ.2

5.1.1-11 แผนแม่บทประจำปีการศึกษา 2558

5.1.1-12 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 23-27

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (5.1.2-01)

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกคนทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของศาสตร์สาขาสาธารณสุขและเทคนิคเภสัชกรรม (5.1.2-02) ประชุมภาควิชาเภสัชกรรม เพื่อจัดทำแผนแม่บทประจำปีการศึกษา และพิจารณาปรับเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์เทคนิคเภสัชกรรม (5.1.2-03) 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาบริหารเวชภัณฑ์ 1 (5.1.2-04) วิชาเภสัชวิทยา 2 (5.1.2-05) วิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น (5.1.2-06) วิชางานบริการเภสัชกรรม (5.1.2-07) และวิชากฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค (5.1.2-08) อาจารย์และนักศึกษาประเมินการบริหารจัดการสาระของรายวิชาในหลักสูตร (5.1.2-09)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินระบุว่ามีปัญหา/ข้อจำกัดคือ ความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มการปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรจากทุกต้นปีการศึกษาเป็นทุกต้นภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยปรับระบบกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (5.1.2-10)

ผลจากการปรับปรุง

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 2557 เป็นฉบับ 1/2558 ตามผลการประเมินสิ้นปีการศึกษา 2557 โดยเพิ่มขั้นตอนการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนขั้นตอนการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร (5.1.2-11) อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกคนทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของศาสตร์สาขาสาธารณสุขและเทคนิคเภสัชกรรม พร้อมบันทึกลงในแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย (5.1.2-02) ก่อนเข้าประชุม

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไกฉบับ 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 โดยเปลี่ยนขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรเป็นการประเมินการบริหารจัดการสาระของรายวิชาในหลักสูตร (5.1.2-01) ผลการประเมินดังกล่าว ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับดี (5.1.2-12)

5.1.2-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 35-37

5.1.2-02 แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

5.1.2-03 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 6

5.1.2-04 มคอ.3 วิชาบริหารเวชภัณฑ์ 1

5.1.2-05 มคอ.3 วิชาเภสัชวิทยา 2

5.1.2-06 มคอ.3 วิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น

5.1.2-07 มคอ.3 วิชางานบริการเภสัชกรรม

5.1.2-08 มคอ.3 วิชากฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค

5.1.2-09 รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการสาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.1.2-10 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 28-29

5.1.2-11 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 3

5.1.2-12 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4

·    มีระบบมีกลไก

·    มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

·    มีการประเมินกระบวนการ

·    มีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน

·    มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

4 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตรตามผลการประเมินกระบวนการให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม