ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้           กระบวนการ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

5.2.1 การกำหนดผู้สอน

มีระบบกลไกการกำหนดผู้สอน โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (5.2.1-01)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกณฑ์การกำหนดผู้สอนและแบ่งภาระงานสอน (5.2.1-02, 5.2.1-03) ตรวจสอบการกำหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (5.2.1-04, 5.2.1-05) แจ้งรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบแก่อาจารย์ผู้สอน โดยทำหนังสือเชิญสอนสำหรับอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษนอกภาควิชา (5.2.1-06) ส่วนอาจารย์ในภาควิชาแจ้งโดยใช้ตารางภาระงานสอน

 

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินพบปัญหา/ข้อจำกัด คือ 1) มีขั้นตอนการปฐมนิเทศผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ แต่ยังไม่ได้ระบุในระบบกลไกให้ชัดเจน 2) หลังจากขั้นตอนการปฐมนิเทศแล้ว ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่อาจยังไม่เห็นภาพของการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ที่ประชุมจึงมีมติ 1) เพิ่มขั้นตอน ปฐมนิเทศผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ 2) เพิ่มขั้นตอน สังเกตการสอนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยปรับระบบกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (5.2.1-07)

ผลจากการปรับปรุง

          อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบกลไก 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 มติที่ประชุมห้เพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการประชุมภาควิชาในเรื่องเกณฑ์การกำหนดผู้สอน และเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการกำหนดผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดำเนินการให้มีเกณฑ์การกำหนดผู้สอน (5.2.1-03) และตรวจสอบการกำหนดผู้สอน พบว่าผู้สอนทุกรายวิชามีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด (5.2.1-04, 5.2.1-05, 5.2.1-08)

5.2.1-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 38-40

5.2.1-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 7

5.2.1-03 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 4

5.2.1-04 รายงานสรุปผลการตรวจสอบการกำหนดผู้สอน

5.2.1-05 แบบอนุมัติตารางสอน

5.2.1-06 บันทึกข้อความเชิญสอน

5.2.1-07 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 30-31

5.2.1-08 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

5.2.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน

มีระบบกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (5.2.2-01)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการจัดทำ มคอ.3/ มคอ.4 และ test blueprint และแนวทางการทวนสอบก่อนสอน (5.2.2-02) ชี้แจงแนวทางการจัดทำ มคอ.3/ มคอ.4 และ test blueprint และแนวทางการทวนสอบก่อนสอน แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยแนบเอกสารแนวทางไปพร้อมกับแฟ้มรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการเรียนรู้ใน มคอ.3/ มคอ.4 และ test blueprint (5.2.2-03) ดำเนินการทวนสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ใน มคอ.3/ มคอ.4 และ test blueprint โดยการทวนสอบก่อนสอน (5.2.2-04) อาจารย์ผู้สอนชี้แจง มคอ.3/ มคอ.4 และ test blueprint แก่นักศึกษา ดำเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้ มีการทวนสอบระหว่างสอนเฉพาะอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า 2 ปี ซึ่งมีจำนวน 2 คน และไม่มีรายวิชาที่ผลประเมินประสิทธิภาพการสอนต่ำกว่า 3.51 คะแนนในปีการศึกษา 2557 (5.2.2-05) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามระบบกลไกของตัวบ่งชี้ 5.3 นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ตามระบบของวิทยาลัย มีผลประเมินอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.22 – 4.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (5.2.2-06) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.5/ มคอ.6

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินพบปัญหา/ข้อจำกัด คือ 1) ไม่มีการรวบรวมแนวทางไว้ด้วยกัน และมีการปรับบ่อยครั้ง 2) ขั้นตอน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ซ้ำซ้อนกับตัวบ่งชี้ 5.3.2 และ 3) ขั้นตอน ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และ จัดทำ มคอ.5/ มคอ.6ซ้ำซ้อนกับตัวบ่งชี้ 5.3.3 ที่ประชุมจึงมีมติ 1) เพิ่มขั้นตอน จัดทำคู่มือการทำแฟ้มรายวิชา2) เปลี่ยนขั้นตอน ชี้แจงแนวทางการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 ….” เป็นขั้นตอน ชี้แจงคู่มือการทำแฟ้มรายวิชา 3) ย้ายขั้นตอน ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ไประบบกลไก 5.3.3 และ 4) ลดขั้นตอน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์และ จัดทำ มคอ.5/ มคอ.6ออก โดยปรับระบบกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (5.2.2-07)

ผลจากการปรับปรุง

           อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 2557 เป็นฉบับ 1/2558 ตามผลการประเมินสิ้นปีการศึกษา 2557 โดยเพิ่มขั้นตอนการจัดทำและชี้แจงแนวทางการทวนสอบก่อนสอน (5.2.2-08) เมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ผลการทวนสอบก่อนสอนในภาคเรียนที่ 1 พบว่ายังมีรายวิชาที่ต้องปรับปรุง มคอ.3 และ test blueprint จำนวน 6 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 35.29 ในเรื่องแผนการสอนและการประเมินผล (5.2.2-09) จึงปรับปรุงระบบและกลไกอีกครั้งจากฉบับ 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 ให้ปรับแนวทางการจัดทำ มคอ.3/4 โดยให้นำรายละเอียดที่เคยทำในแผนการสอนรายบทมารวมใส่ไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ให้เริ่มดำเนินการกับรายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นต้นไป(5.2.2-01) จึงมีการปรับแบบฟอร์มส่วนแผนการสอนเพื่อให้มีความชัดเจน เห็นความสอดคล้อง ทำให้ในภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อนไม่พบความผิดพลาดในเรื่องแผนการสอนอีก (5.2.2-09)

5.2.2-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 41-45

5.2.2-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 8 และ 9

5.2.2-03 (ตัวอย่าง) มคอ.3 และ test blueprint รายวิชาความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค

5.2.2-04 รายงานการทวนสอบก่อนสอน

5.2.2-05 รายงานการทวนสอบระหว่างสอน

5.2.2-06 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

5.2.2-07 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 32-35

5.2.2-08 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 4

5.2.2-09 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (5.2.3-01)

                ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.2.3-02) สำรวจความต้องการของชุมชน (5.2.3-03) จัดทำแผนการบูรณาการ การเรียนการสอนรายวิชางานบริการเภสัชกรรม และเภสัชกรรมคลินิก บูรณาการกับการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรมการใช้ยาอย่างถูกต้องด้วยเพลงพื้นบ้านต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเบาหวานในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี บูรณาการกับการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (5.2.3-04) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่บูรณาการ คือ วิชางานบริการเภสัชกรรม (5.2.3-05) และวิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น (5.2.3-06) จัดทำโครงการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรมการใช้ยาอย่างถูกต้องด้วยเพลงพื้นบ้านต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเบาหวานในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (5.2.3-07) บูรณาการกับการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (5.2.3-08) ประเมินการบูรณาการฯ และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการประเมินพบว่า 1) ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องในโรคเบาหวานมากกว่าร้อยละ 80 ภายหลังการได้รับบริการวิชาการ โดยมีความรู้ผ่านเกณฑ์ทุกคน 2) นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับดี และ 3) นักศึกษามีเจตคติด้านการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ภายหลังการให้บริการวิชาการ (5.2.3-09)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR พบปัญหา/ข้อจำกัด คือ 1) ไม่มีการประเมินทักษะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนให้บริการวิชาการทำให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการนานกว่าปกติ 2) มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนให้บริการวิชาการ แต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนในระบบและกลไก ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มขั้นตอน ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการบูรณาการฯ ของนักศึกษาและขั้นตอน เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนบูรณาการฯ โดยปรับระบบและกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (5.2.3-10)

ผลจากการปรับปรุง

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 โดยเพิ่มขั้นตอนการสำรวจความต้องการของชุมชน (5.2.3-01) โดยสำรวจข้อมูลสถิติผู้ป่วยเบาหวานในเขตอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ที่ขึ้นทะเบียนในปี 2558 และข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน โดยพบว่าผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยมีสาเหตุมาจากผู้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เมื่อได้ดำเนินการบูรณาการฯ แล้ว การให้บริการวิชาการจึงมีความสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน (5.2.3-11)

5.2.3-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 46-49

5.2.3-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 10

5.2.3-03 แบบสรุปรายงานประจำปีโรงพยาบาลบ่อทอง

5.2.3-04 แผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2.3-05 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชางานบริการเภสัชกรรม

5.2.3-06 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น


5.2.3-07 รายงานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรมการใช้ยาอย่างถูกต้องด้วยเพลงพื้นบ้านต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยเบาหวานในอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

5.2.3-08 โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

5.2.3-09 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ

5.2.3-10 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 36-38

5.2.3-11 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4

·    มีระบบมีกลไก

·    มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

·    มีการประเมินกระบวนการ

·    มีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน

·    มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

4 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามผลการประเมินกระบวนการให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม