ตัวบ่งชี้ที่ 5.3    การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้           กระบวนการ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด

มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (5.3.1-01)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด (5.3.1-02) จัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ผลการประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.99 และ 3.98 คะแนน ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (5.3.1-03) วิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบบันทึกคะแนนของรายวิชาต่างๆ ตลอดปีการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75.44 และ 76.84 ของคะแนนเต็ม ตามลำดับ (5.3.1-04)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา


                ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินพบว่ามีปัญหา/ข้อจำกัด คือยังไม่มีการสะท้อนผลการประเมินให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนทราบ ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มขั้นตอน “สะท้อนผลการประเมินแก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน” โดยปรับระบบและกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (5.3.1-05)

ผลจากการปรับปรุง

                อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 โดยเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบบันทึกคะแนนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา (5.3.1-01) ดำเนินการให้ทุกรายวิชาบันทึกคะแนนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ และส่งรายละเอียดคะแนนพร้อมการส่งเกรด จากนั้นรวมคะแนนทุกรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์คะแนนของนักศึกษาแต่ละคนและค่าเฉลี่ยของแต่ละชั้นปี (5.3.1-04) ผลการวิเคราะห์พบว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้เกือบทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ยกเว้นสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ข้อ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์พื้นฐานชีวิต และข้อ 2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ทางเทคนิคเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับน้อย (5.3.1-06)

5.3.1-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 50-53

5.3.1-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 11

5.3.1-03 รายงานสรุปผลการประเมินและแนวทางพัฒนาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด

5.3.1-04 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนรู้จากแบบบันทึกคะแนนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา

5.3.1-05 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 39-41

5.3.1-06 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

มีระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (5.3.2-01)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และแนวทางปฏิบัติสำหรับการออกแบบการวัดและประเมินผล (5.3.2-02) ทุกรายวิชาดำเนินการออกแบบการวัดและประเมินผลใน มคอ.3/ มคอ.4 และ test blueprint (5.3.2-03) ทวนสอบการวัดและประเมินผลใน มคอ.3/ มคอ.4 และ test blueprint (5.3.2-04) ทุกรายวิชาออกข้อสอบเพื่อการวิพากษ์ วิพากษ์ข้อสอบและพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ แก้ไขข้อสอบตามผลการวิพากษ์ ส่งข้อสอบให้ประธานกรรมการวิพากษ์ข้อสอบตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว จึงส่งข้อสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อทำชุดข้อสอบ (5.3.2-05, 5.3.2-06) ดำเนินการสอบ (5.3.2-07) ส่งข้อสอบปรนัยตรวจและวิเคราะห์ที่งานทะเบียนและวัดผล ข้อสอบอัตนัยตรวจและวิเคราะห์โดยอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ (5.3.2-08) บันทึกคะแนนตามผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา รวมคะแนนและตัดเกรด ทวนสอบการตัดเกรด แล้วส่งเกรดให้งานทะเบียนและวัดผลวิทยาลัย (5.3.2-09)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

                ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR พบปัญหา/ข้อจำกัด คือไม่มีการรวบรวมแนวทางไว้ด้วยกัน และมีการปรับแนวทางบ่อยครั้ง ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มขั้นตอน “จัดทำคู่มือการทำแฟ้มรายวิชา” และ “ชี้แจงคู่มือการทำแฟ้มรายวิชา” โดยปรับระบบและกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (5.3.2-10)

ผลจากการปรับปรุง

            อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 2557 เป็นฉบับ 1/2558 ตามผลการประเมินสิ้นปีการศึกษา 2557 ซึ่งพบปัญหาคือขั้นตอนการออกแบบการวัดและประเมินผลใน มคอ.3/4 และ test blueprint เมื่อทวนสอบแล้วพบว่ามีหลายวิชาที่ต้องแก้หลายครั้งมาก ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มขั้นตอนการจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการออกแบบการวัดและประเมินผล (5.3.2-11) นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงระบบและกลไกอีกครั้งเป็นฉบับ 2/2558 ซึ่งยังพบปัญหา/ข้อจำกัดคือ ในปีการศึกษา 2557 มีข้อสอบที่แก้ไขไม่เรียบร้อยตามผลการวิพากษ์ 3 รายวิชา ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มขั้นตอนต่อไปนี้หลังการวิพากษ์ข้อสอบ 1) แก้ไขข้อสอบตามผลการวิพากษ์ 2) ส่งข้อสอบที่แก้ไขแล้วให้ประธานการวิพากษ์ข้อสอบตรวจสอบ 3) ส่งข้อสอบให้งานวิชาการภาควิชาจัดทำชุดข้อสอบ (5.3.2-01) ผลจากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ พบว่า ทุกแฟ้มรายวิชาสามารถวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยได้ถูกต้องจากแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบที่จัดทำขึ้น และตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 หลังการวิพากษ์ข้อสอบ ทุกรายวิชามีการแก้ไขข้อสอบตามผลการวิพากษ์ แล้วส่งข้อสอบที่แก้ไขแล้วให้ประธานการวิพากษ์ข้อสอบตรวจสอบก่อนส่งให้งานวิชาการภาควิชาจัดทำชุดข้อสอบ จึงไม่พบข้อสอบที่แก้ไขไม่ถูกต้องอีก (5.3.2-12)

5.3.2-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 54-59

5.3.2-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 12

5.3.2-03 (ตัวอย่าง) มคอ.3 และ test blueprint รายวิชาความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค

5.3.2-04 รายงานการทวนสอบก่อนสอน

5.3.2-05 คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ

5.3.2-06 (ตัวอย่าง) ชุดวิพากษ์ข้อสอบ รายวิชาความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค

5.3.2-07 คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ

5.3.2-08 (ตัวอย่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ รายวิชาความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค

5.3.2-09 (ตัวอย่าง) แบบส่งคะแนน รายวิชาความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค

5.3.2-10 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 42-46

5.3.2-11 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 5

5.3.2-12 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

5.3.3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)

มีระบบกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (5.3.3-01)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (5.3.3-02) ทุกรายวิชาจัดทำ มคอ.5/ มคอ.6 (5.3.3-03) ทวนสอบ มคอ.5/ มคอ.6 (5.3.3-04) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (5.3.3-05) เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการสอบรวบยอด และสอบในสถานการณ์จำลอง (5.3.3-06) ดำเนินการสอบรวบยอด (5.3.3-07) ประกาศผลการสอบรวบยอด (5.3.3-08) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (5.3.3-09) และจัดทำ มคอ.7 (5.3.3-10)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

                ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินพบปัญหา/ข้อจำกัด คือ มีแนวทางการจัดทำ มคอ.5/มคอ.6 แต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนในระบบกลไก ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มขั้นตอน “จัดทำคู่มือการทำแฟ้มรายวิชา” “ชี้แจงคู่มือการทำแฟ้มรายวิชา” และ “ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์” ซึ่งย้ายมาจากระบบกลไก 5.2.2 โดยปรับระบบและกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (5.3.3-11)

ผลจากการปรับปรุง

               าจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 2557 เป็นฉบับ 1/2558 ตามผลการประเมินสิ้นปีการศึกษา 2557 ซึ่งพบปัญหา/ข้อจำกัด คือ กระบวนการสอบรวบยอด มีนักศึกษาสอบผ่านในครั้งแรกไม่ถึงร้อยละ 80 เนื่องจากนักศึกษามีเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบไม่เพียงพอ และไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการสอบรวบยอดทำให้มีนักศึกษาส่วนหนึ่งทำข้อสอบไม่ทัน ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดทำแผนแม่บทเพื่อให้มีระยะเวลาเตรียมความพร้อมก่อนสอบรวบยอดมากขึ้น และจัดให้มีการสอบในสถานการณ์จำลองก่อนการสอบรวบยอด (5.3.3-12) ต่อมาจึงให้ปรับระบบและกลไกโดยเพิ่มขั้นตอนการสอบในสถานการณ์จำลอง (5.3.3-01) ดำเนินการขยายเวลาสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบรวบยอด จากปีการศึกษา 2557 จัดตารางติว 3 วัน ในปีการศึกษา 2558 จัดเพิ่มขึ้นเป็น 7 วัน และจัดให้มีการสอบในสถานการณ์จำลองก่อนวันสอบจริง ผลการสอบรวบยอดมีผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านในการสอบครั้งแรกร้อยละ 97.3 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าในปีการศึกษา 2557 ที่มีผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านในการสอบครั้งแรกเพียงร้อยละ 62.2 (5.3.3-13)

5.3.3-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 60-64

5.3.3-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 13

5.3.3-03 (ตัวอย่าง) มคอ.5 รายวิชาความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค

5.3.3-04 รายงานการทวนสอบหลังสอน

5.3.3-05 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

5.3.3-06 ตารางติวการสอบรวบยอด

5.3.3-07 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสอบรวบยอด

5.3.3-08 หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 0203.051/6405 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เรื่องการประกาศผลการสอบรวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุขระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

5.3.3-09 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

5.3.3-10 มคอ.7

5.3.3-11 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 47-50

5.3.3-12 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 6 สิงหาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 5

5.3.3-13 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4

·    มีระบบมีกลไก

·    มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

·    มีการประเมินกระบวนการ

·    มีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน

·    มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

4 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามผลการประเมินกระบวนการให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม