ตัวบ่งชี้ที่ 5.4    ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้           ผลลัพธ์

ผลการดำเนินงาน

ตัวที่

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่เป็นตามเกณฑ์

รายการหลักฐาน

1

อาจารย์ประจำหลักสูตรร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

มีการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 6 ครั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 3 คนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (5.4-01)

ü

 

5.4-01 รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 ฉบับ

2

มีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556

มีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 (5.4-02)

ü

 

5.4-02 มคอ.2

3

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ประมวลรายวิชา) ก่อนเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ประมวลรายวิชา) ก่อนเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา (5.4-03)

ü

 

5.4-03 รายงานการทวนสอบก่อนสอน

4

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (คอศ. 6) หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา (5.4-04)

ü

 

5.4-04 มคอ.7

 

 

 

 

 

 

5

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

มีการเปิดรายวิชาปีการศึกษา 2558 จำนวน 39 รายวิชา และมีการสุ่มทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 20 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา (5.4-05)

ü

 

5.4-05 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา

6

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน

มีการพัฒนา/ปรับปรุง จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ตามรายงานผลการดำเนินงานรายวิชาของปีการศึกษา 2557   โดยแสดงในหมวดที่ 2 หัวข้อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ใน มคอ.3 ของปีการศึกษา 2558 (5.4-03)

ü

 

 

7

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการทุกคน ได้รับจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 1 คน ได้รับการปฐมนิเทศเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร และมีอาจารย์ใหม่ 1 คน ได้รับการปฐมนิเทศ ให้ คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน (5.4-06)

ü

 

5.4-06 ข้อมูลสรุปแสดงการได้รับการปฐมนิเทศสำหรับอาจารย์ใหม่

8

อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

มีอาจารย์ประจำจำนวน 9 คน และอาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (5.4-07)

ü

 

5.4-07 รายงานข้อมูลสรุปการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ ของอาจารย์และบุคลากร

9

จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจำนวน 2 คน และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง 2 คนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-07)

ü

 

 

10

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 (5.4-08)

ü

 

5.4-08 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา

11

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.72 จากคะแนนเต็ม 5 (5.4-09)

ü

 

5.4-09 รายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

12

ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำภายใน 1 ปี หลักจากสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 37 คน ทุกคนมีงานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 (5.4-10)

ü

 

5.4-10 แบบสำรวจการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

13

ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ก.พ กำหนด

ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ กำหนด (5.4-10)

ü

 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

13

 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน

13

 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ที่ดำเนินการผ่าน

100

 

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ


แนวทางการพัฒนา

          ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่หลักสูตรกำหนดในระดับที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบริการสุขภาพของประเทศ