ตัวบ่งชี้ที่ 6.1    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้           กระบวนการ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

มีระบบกลไกการดำเนินงานของภาควิชาโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (6.1.1-01)

อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการสำรวจความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (6.1.1-02) สำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (6.1.1-03, 6.1.1-04) เสนอแผนงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา (6.1.1-05) จัดซื้อจัดจ้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามระเบียบพัสดุ (6.1.1-06) และกำกับติดตามการดำเนินงาน (6.1.1-07)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินพบปัญหา/ข้อจำกัดคือ 1) การดำเนินการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความล่าช้ามากในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยฯ 2) ยังไม่มีระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอกลุ่มงานอำนวยการให้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้หลักสูตรปฏิบัติตามได้ และเพิ่มขั้นตอนจัดทำแผนดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยปรับระบบและกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (6.1.1-08)

ผลจากการปรับปรุง

ดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไกฉบับ 1/2558 เป็นฉบับ 2/2558 โดยปรับระบบกลไกให้มีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน (6.1.1-01) ซึ่งขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาคือการสำรวจความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการสำรวจความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (6.1.1-02) ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ และซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ชำรุด ผลจากการปรับปรุงพบว่ามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการและมีความพร้อมใช้ มีผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 4.23 และ 4.47 คะแนนตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษาที่แล้ว ซึ่งมีผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 3.93 และ 4.44 คะแนนตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (6.1.1-09)

6.1.1-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 65-67

6.1.1-02 แบบสำรวจความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.1-03 แบบรายงานความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.1-04 รายงานความต้องการหนังสือ ตำรา

6.1.1-05 แผนงบประมาณประจำปี

6.1.1-06 รายงานขอซ่อมสิ่งของ/ครุภัณฑ์ และรายงานความต้องการใช้พัสดุ

6.1.1-07 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 29 มีนาคม 2559

6.1.1-08 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 51-52

6.1.1-09 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

มีระบบกลไกจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (6.1.2-01)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกำหนดเกณฑ์จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเกณฑ์ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 ส่วนเกณฑ์ห้องสมุดใช้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (6.1.2-02) ตรวจสอบจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (6.1.2-03) ดูแลและบำรุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมใช้ (6.1.2-04) กำกับติดตามการดำเนินงาน (6.1.2-05)

 

 

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินพบปัญหา/ข้อจำกัด คือ การตรวจสอบจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดำเนินการยาก ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มขั้นตอน “คำนวณความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา” โดยคำนวณจากจำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่มีอยู่เดิม และรายวิชาที่เปิดสอน และปรับระบบและกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (6.1.2-06)

ผลจากการปรับปรุง

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 1/2558 ซึ่งพบปัญหา/ข้อจำกัด คือ ระบบและกลไกยังไม่ชัดเจน เป็นฉบับ 2/2558 โดยให้ปรับระบบกลไกให้มีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน (6.1.2-01) แล้วดำเนินการตามระบบกลไกฉบับ 2/2558 นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2557 ที่กำหนดเกณฑ์จำนวนสิ่งสนับสนุนจากการพิจารณาโดยที่ประชุม เป็นการกำหนดเกณฑ์จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 11 เมษายน 2556 และเกณฑ์ห้องสมุดอ้างอิงตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2558 ผลจากการปรับปรุง/พัฒนา พบว่า จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกข้อเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 4.23 และ 4.47 คะแนน ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 3.89 3.93 และ 4.44 คะแนน ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (6.1.2-07)

6.1.2-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 68-70

6.1.2-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 14

6.1.2-03 รายงานการตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.2-04 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558

6.1.2-05 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 29 มีนาคม 2559

6.1.2-06 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 53-54

6.1.2-07 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

 

 

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

มีระบบกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยดำเนินการตามฉบับ 2/2558 (6.1.3-01)

ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2557 และจัดทำแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมิน (6.1.3-02) ดำเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน (6.1.3-03) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจทั้งของนักศึกษา อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (6.1.3-04)

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา

                ประชุมภาควิชาเภสัชกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องประเมินกระบวนการด้วยวิธี AAR ผลการประเมินพบปัญหา/ข้อจำกัด คือ ลำดับขั้นตอนไม่ดี ทำให้เกิดความสับสน เมื่อนำระบบกลไกไปปฏิบัติ ที่ประชุมจึงมีมติให้ย้ายขั้นตอน “ประเมินความพึงพอใจฯ” และ “จัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน” ไปไว้หลังขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน โดยปรับระบบและกลไกจากฉบับ 2/2558 เป็นฉบับ 2559 (6.1.3-05)

ผลจากการปรับปรุง

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงระบบและกลไก 1/2558 ซึ่งพบปัญหา/ข้อจำกัด คือ ระบบและกลไกยังไม่ชัดเจน เป็นฉบับ 2/2558 โดยให้ปรับระบบกลไกให้มีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน (6.1.3-01) แล้วดำเนินการตามระบบกลไกฉบับ 2/2558 นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพึงพอใจในข้อที่มีคะแนนต่ำกว่าข้ออื่นๆ และดำเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ดังนี้ 1) เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประจำห้องเรียน 2) เสนอเปลี่ยนผ้าม่านในห้องเรียน ติดฟิล์มกระจกห้องปฏิบัติการ และทาสีใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ 3) จัดหาเครื่องฉาย LCD projector เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟนไร้สายเพิ่มในแต่ละห้องเรียน 4) สำรวจความพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน และ 5) สำรวจความต้องการหนังสือทางเทคนิคเภสัชกรรมที่ทันสมัย เพื่อจัดหามาไว้ที่ห้องสมุด ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 4.23 และ 4.47 คะแนน ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 3.89 3.93 และ 4.44 คะแนน ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (6.1.3-06)

6.1.3-01 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเอกสารแนบที่ 2 หน้า 71-73

6.1.3-02 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และเอกสารแนบที่ 15

6.1.3-03 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 29 มีนาคม 2559

6.1.3-04 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1.3-05 รายงานการประชุมภาควิชาเภสัชกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2559 และเอกสารแนบที่ 3 หน้า 55-56

6.1.3-06 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา

 

ผลการประเมิน

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4

·    มีระบบมีกลไก

·    มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

·    มีการประเมินกระบวนการ

·    มีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน

·    มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

4 คะแนน

บรรลุ

 

แนวทางการพัฒนา

          ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินกระบวนการให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรม