คู่มือการใช้งาน
  •  คู่มือ admin มหาวิทยาลัย/คณะ
  •  คู่มือกรรมการ คณะ/สถาบัน
  •  คู่มือการเพิ่มอัตลักษณ์
  •  คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร
  •  คู่มือการใช้งาน (ใช้เกณฑ์อื่นๆ)
  •  คู่มือการ Imports Excel
  •  คู่มือการใช้งานระดับหลักสูตร
  • (สำหรับกรรมการ)